Επέτειος Πολυτεχνείου 2019 ~ NTUA to Monastiraki [Athens Soundwalk excerpts]

please, scroll down to read in English

Το παρόν ηχητικό απόσπασμα αποτελεί μέρος της καταγραφής του Ηχητικού Περιπάτου που πραγματοποιήθηκε από την Άννα Στερεοπούλου, στις 16 Νοεμβρίου 2019, καλύπτονας (πεζή) την διαδρομή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως το Μοναστηράκι, με αφορμή την 46η Επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και στόχο την διατήρηση της Μνήμης, αλλά και προβολή διαφορετικών ‘πραγματικοτήτων’ σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, κατά την ίδια ημέρα.

Συγκεκριμένα, ακούγονται απόσπάσματα από:
ΜΕΡΟΣ 1 [00:00 – 04:12] Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εκτός και εντός του χώρου): Ομιλίες, Σχόλια, Συζητήσεις Φοιτητών και Επισκεπτών που αποτίουν φόρο τιμής στους φοιτητές που έδωσαν τη ζωή τους κατά την Εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. | Ώρα: ~15:00
ΜΕΡΟΣ 2 [04:13 – 06:13] «Ωρολόγιον Ανδρονίκου Κυρρήστου» (εξωτερικός χώρος του μνημείου, επί των οδών Αιόλου & Πελοπίδα): Συζητήσεις Κατοίκων και Επισκεπτών / Τουριστών, διάφορες Εργασίες, Ζωντανή (Ελληνική Παραδοσιακή) Μουσική από Μουσικούς στον δρόμο | Ώρα: ~15:30
ΜΕΡΟΣ 3 [06:14 – 07:06] | Bar / Club Ηλεκτρονικής Μουσικής (εξωτερικός χώρος επί της οδού Αβραμιώτου): Συζητήσεις Επισκεπτών, Μουσική από το εσωτερικό του χώρου | Ώρα: ~21:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η όλη διαδρομή από το Πολυτεχνείο έως το «Ωρολόγιον Ανδρονίκου Κυρρήστου» στο Μοναστηράκι (Μέρος 1) διήρκησε 37’13”, ωστόσο, λόγω της χαμηλής ποιότητας της ηχογράφησης (μικρόφωνο ZoomH2N τοποθετημένο εντός σακιδίου, για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού), επελέγη το συγκεκριμένο απόσπασμα που αντιπροσωπεύει και τον λόγο της όλης Ηχογράφησης / Ηχοπεριπάτου. Επίσης, η ημερομηνία δημοσίευσης (16 Νοεμβρίου 2020) του εν λόγω ηχητικού υλικού επελέγη ως ένας διαφορετικός και προσωπικός τρόπος Απότισης Φόρου Τιμής στους Φοιτητές του Πολυτεχνείου (1973), δεδομένου και της τρέχουσας απαγόρευσης κυκλοφορίας που ορίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid19, αλλά και των αυστηρότερων μέτρων, ενόψει της 47ης Επετείου του Πολυτεχνείου.

The present sound recording excerpts are part of the Recording of the Soundwalk Anna Stereopoulou had on 16 November 2019, and took place in Athens (Greece), covering (on foot) the distance between the National Technical University of Athens (NTUA) and Monastiraki, on the occasion of the 46th Anniversary of the Athens Polytechnic Uprising, and with the goal of the preservation of Memory, as well as the showcasing of different ‘realities’ (and acoustics), in various neighbourhoods of Athens, on the same day.

The recording consists of:
PART 1 [00:00 – 04:12] NTUA (outside and inside the space): Talks, Comments, Discussions / Conversations of the Students and Visitors paying their tribute to the students who gave their lives in the Athens Polytechnic uprising, in November 1973. | Time: ~15:00
PART 2 [04:13 – 06:13] «Horologion of Andronikos Kyrristos (Tower of the Winds)» (outside the monument, Aiolou & Pelopida streets): Conversations of Citizens and Visitors (Tourists) of Athens, various Construction Works, Live Performance of Greek Traditional Music by Street Musicians | Time: ~15:30
PART 3 [06:14 – 07:06] | Bar / Club of Electronic Music (outside the venue, Avramiotou alley): Conversations of Visitors, Music heard from inside the venue | Time: ~21:00

NOTE: The walking distance from NTUA to the monument of «Horologion of Andronikos Kyrristos (Tower of the Winds)» in Monastiraki (Part 1), lasted for 37’13”, however, due to the low quality of the sound recording (ZoomH2N microphone placed inside backpack for safety reasons of the equipment) the specific part was chosen, since it represents the reason of the Recording / Soundwalk itself.
Also, the publication date (16 November 2020) of the sound material was chosen as a different and personal way to Pay Tribute to the Students (1973), given also the current curfew set by the government measures to control the pandemic of Covid-19, but also the more stringent measures in view of the anniversary of the 47th Athens Polytechnic uprising.

%d bloggers like this: